Verslag algemene ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen woensdag 18 april 2018
1. Opening en mededelingen
Bert blikt terug op het afgelopen jaar, en op het 25-jarig jubileum van de wijkraad. Een actueel onderwerp in de nieuwe gemeenteraad is burgerparticipatie. Het is te bezien wat dat betekent voor de wijkraad. Met de laatste nieuwbouw is de wijk Welgelegen zo goed als compleet.
Wilco Rietberg neemt na bijna 17 jaar afscheid van de wijkraad, hij gaat buiten de wijk wonen. Wat betreft de agenda van de avond: het programmaonderdeel wijkagent vervalt door afwezigheid wijkagent (onbekend waarom).

2. Verslag ALV 2017 wordt goedgekeurd.

3. Secretarieel jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Het aantal betalende leden neemt af. De subsidie van de gemeente neemt toe i.v.m. het stijgend aantal inwoners. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwbouw. In het verslag van de kascommissie wordt voorgesteld posten verder uit te splitsen. Het financieel jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend.

5. Benoeming kascommissieleden
Francina Kant en Mathieu Beurskens zijn lid. Ab Tromp en Erik Fiks zijn reserveleden.
6. Benoeming bestuursleden
Bert Huiskamp en Kees van Assenbergh hebben zich kandidaat gesteld voor herbenoeming. Er wordt gevraagd naar de regeling in de statuten m.b.t. herbenoemingen. Leeftijdsdiscriminatie mag niet meer, was eerst 72 jaar. In de statuten zou een maximum aantal termijnen vastgelegd kunnen worden. Discussie over aanpassing huishoudelijk reglement danwel de statuten en daarmee samenhangend wel of niet naar de notaris. Voorstel is dit volgend jaar als onderwerp/voorstel terug te laten komen. Het is tevens een goede gelegenheid om de huidige statuten te vervangen in begrijpelijke taal.
Bert Huiskamp en Kees van Assenbergh worden door de vergadering bij acclamatie herbenoemd in hun huidige functies.

7. Energiek wonen
Barbara Middelhoff is (tijdelijk) coördinator Energiek Wonen Apeldoorn. Louis Berendsen is als vrijwilliger energiecoach van de gemeente Apeldoorn en inwoner van de wijk Welgelegen. In de wijk Welgelegen wonen 3 energiecoaches. Barbara licht toe dat de gemeente Apeldoorn sneller dan landelijk wil gaan voor de energie-transitie. Ze geeft aan dat de verandering uiteindelijk vanuit bewoners zelf moet komen en welke middelen er zijn om je stap voor stap in de mogelijkheden te verdiepen. De presentatie komt op de website en zal
tevens aan de deelnemers worden rondgestuurd. Voor VVE’s is een heel specifiek loket voor Gelderland. Afgesproken is dat een paar bewoners de stappen gaan doorlopen zodat we daar binnen de wijk ervaring mee op kunnen doen. Op de volgende ALV zal verslag worden gedaan van de opgedane ervaring.

8. _Spelen in Welgelegen door Jos van Nuenen, stadsdeelmanager
Op initiatief van de wijkraad heeft de gemeente twee jaar geleden onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het budget voor het spelen in Welgelegen. Daaruit bleek dat Welgelegen een proportioneel deel van het onderhoudsgeld voor de speelgelegenheden krijgt. Ook werd geconstateerd dat de speelvoorzieningen in Welgelegen weinig uitdagend zijn voor de jeugd. Daarom is een plan opgevat om de mogelijkheden van de aanleg van een meer uitdagende speelplek te onderzoeken. Het terrein rond de Hertog van Gelreschool zou hiervoor geschikt zijn. Maar na presentatie van globale voorstellen waren buren niet erg enthousiast. Daarmee stonden we weer bij af. Vervolgens is voorgesteld om niet alleen naar de speelvoorzieningen te kijken maar naar het speelweefsel. Dus zowel naar de speelvoorzieningen zelf als naar de verbindingen ertussen. Daarvoor zijn interviews gehouden met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Hertog van Gelreschool. Gevraagd is naar de tocht ’s morgens naar de school en naar de tocht naar huis of naar een naschoolse verblijfplek. Bijvoorbeeld een naschoolse opvang of een vriendje of vriendinnetje waar ze gaan spelen. Daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de kinderen zelfstandig naar school wandelt of fietst. Na schooltijd gaan ze op eigen gelegenheid naar bijvoorbeeld een vriendje of naar de oppas. Natuurlijk worden kinderen ook wel gebracht of gehaald. Opvallend veel kinderen gaan naar een plek in het Mheenpark net buiten de wijk. Ook het schoolplein is in trek als speelplek na school. Daarom is het voorstel ontstaan om de plek in het Mheenpark aantrekkelijker
te maken voor de jeugd.

Naast deze ontwikkelingen speelt de vorming van het beleid van de comfortabele gezinsstad. Naar verwachting komt na de vorming van het nieuwe gemeentebestuur een budget beschikbaar voor jeugd. Het idee is dat daar-van dan een deel kan worden besteed aan het verbeteren van de speelplek in het Mheenpark.

9. Toelichting actuele punten bestuur door Folkert Bruining
Wapenrustlaan: Na toelichting huidige stand van zaken geven de aanwezige leden aan meer problemen te ondervinden met de oversteek ter hoogte van de Latonalaan. Wilco neemt het idee mee van bewoners van Fortunalaan en er komt een plenaire bijeenkomst vanuit de wijkraad. Hierbij zal ook de fietsersbond uitgenodigd worden.