Activiteitenplan 2019

Voorwoord

Voor u ligt het activiteitenplan van Wijkraad Welgelegen voor 2019.

Organisatie van de Wijkraad

 • De wijkraad is een vereniging en het bestuur bestaat uit zes leden: Voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 algemene leden.
 • De wijkraad kent geen commissies, in plaats daarvan worden diverse leden van de wijkraad op projectbasis ingeschakeld. Er is vanuit het bestuur een vaste redactie van het InfoMagazine
 • Er zijn drie vaste adviseurs.
 • Voor de bezorging van het Infomagazine zijn 1 coördinator en +/- 25 vrijwilligers actief.
 • Daarnaast worden diverse bewoners vanuit de wijk op basis van hun specifieke deskundigheid ingezet voor onze wijkbelangen.
 • De vereniging kent een betalend lidmaatschap.

Onderwerpen

De wijkraad verdeelt haar taken over twee onderwerpen: stadsontwikkeling & samenleving. Voor 2019 zijn de belangrijkste taken hiervoor:

Stadsontwikkeling

 • Voor project speelweefsel worden in 2019 concrete vervolgstappen gezet;  
 • Parkeerproblematiek in het algemeen, vergunningparkeren in het bijzonder;
 • Het uitvoeren van diverse ‘schouwen’ in de wijk op het gebied van grijs en groen;
 • Bewaking van de kwaliteit van de Openbare Ruimte;
 • Behoud van en realisatie van nieuwe HUP’s;
 • Verlichting realiseren op onveilige speelvelden en andere onveilige locaties.

Samenleving

 • Beschermd wonen blijft ook in 2019 onder bijzonder aandacht van de wijkraad
 • Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
 • Organiseren van diverse activiteiten om de sociale cohesie in de wijk te vergroten, het Informatie Magazine speelt  hierin een rol.
 • De Wijkraad subsidieert acties op initiatief van bewoners zoals barbecues en jeu-de-boules toernooien;
 • Onderhoud bestaande speelvelden
 • Aandacht voor ouderen in de wijk

Overige prestaties

 • Er is één jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te organiseren in april 2019;
 • Er zijn 7 reguliere bestuursvergaderingen;
 • Er zijn 3 plenaire bestuursvergaderingen voor alle actieve vrijwilligers;
 • Er worden 8 overleggen gepland met de stadsdeelmanager;
 • Er worden 3 Infomagazines gemaakt die huis aan huis verspreid worden;
 • De website wordt up-to-date gehouden en gebruikt als aanvullend communicatiemiddel met de wijkbewoners.
 • Er wordt actief invulling gegeven aan het Twitter-account van de wijkraad, inclusief koppeling naar de website.
 • In 2019 gaat ook meer aandacht besteed worden aan social media.
 • Naar rato van behoeftes worden er bewonersavonden gerealiseerd. De ervaring leert dat dit er gemiddeld drie per jaar zijn.